1995 m. gegužės 1 d.

Evangelizacija atsinaujinime.9

ankstesne dalis | turinys | kita dalis

IX. ĮSIJUNGIMAS Į BAŽNYČIOS MISIJĄ

Dar visai neseniai tradicinių Bažnyčių misijų tarybos nenorėjo priimti atsinaujinimo narių. Dabar patirtis rodo, kad jie yra geriausi misionieriai ir bažnyčių kūrėjai. Šiuo metu kai kurios tradicinių Bažnyčių misijų tarybos kviečiasi charizmatikus dėl jų produktyvumo ir atkaklumo.(137)
Šiandien jau neįmanoma būtų kalbėti apie Katalikų Bažnyčios evangelizaciją, neminint charizminio atsinaujinimo. Daugelis žmonių, paliestų atsinaujinimo, įsijungia į visos Bažnyčios evangelizacinę veiklą. Tai liudija Amerikos nacionalinio tarybos komiteto 1982 metais išleistas informacinis biuletenis. Ten nurodoma, kad dauguma žmonių, įsitraukusių į organizuotus evangelizacinius renginius parapijose, kyla iš charizminio atsinaujinimo.
Charizminio atsinaujinimo naudojami "Gyvenimo Dvasioje" seminarai gretinami su "Suaugusiųjų įvedimo į Bažnyčią apeigomis". Daug parapijų "Gyvenimo Dvasioje" seminarus naudoja kaip dalį krikščioniškos iniciacijos.
Charizminio atsinaujinimo nariai ypatingai aktyvūs, kur Katalikų Bažnyčia įsitraukia į radijo ir televizijos transliaciją.
Daugumos Biblijos studijų grupių lyderiai yra atėję iš charizminio atsinaujinimo.
Charizminio atsinaujinimo evangelizacinis patyrimas taikomas visoje Bažnyčioje.(138)
"Evangelizacija 2000" - tarptautinis projektas, skirtas suaktyvinti pasaulinės evangelizacijos dešimtmetį ir 2000-tojo Jėzaus gimtadienio proga padovanoti Jam labiau krikščionišką pasaulį.(139) Vienas iš charizminio atsinaujinimo lyderių, Tom Forest, yra šio projekto pagrindinis vadovas.
Forest paaiškino, kad pagrindinė "Evangelizacijos 2000" užduotis yra skatinimas. Tai nėra kažkokio plano ar projekto vykdymas, bet greičiau vienos dvasios ir vieno tikslo kėlimas. Buvo pradėtas specialus maldos žygis šio projekto palaikymui. 1990 metų rekolekcijų Romoje tema taip pat buvo "Evangelizacija 2000".(140)
"Evangelizacija 2000" kuria evangelizacinių mokyklų tinklą, skatina maldos grupių kūrimąsi, efektyviau evangelizacijai panaudoti televiziją, radiją ir spaudą.(141)
Šiandien ryškėja nauja evangelizacijos strategija. Vienybė tarp visų Bažnyčios sąjūdžių yra būtinybė, kuri yra aukščiau prestižo ar sąjūdžio plėtimosi. Svarbiausia yra rūpestis, kad Evangelija pasiektų visus žmones ir žmogiškas struktūras. Evangelizacija negali būti sėkminga, kai tai atliekama savo, grupės ar sąjūdžio vardu. Tikra evangelizacija turi būti vykdoma Viešpaties vardu.
Yra tiek mažai laiko evangelizacijai. Todėl negalima jo eikvoti pavyduliavimui ar kritikai. Reikia dalintis patirtimi ir pasisekimais.(142)
Michael Scanlan sako: "Aš tikiu, kad tai, kas buvo suvokta ir pripažinta charizmatiniame Atsinaujinime, įsiskverbs į Bažnyčios širdį 1990-aisiais ne kaip judėjimas, ne kaip žmonių organizacija, bet kaip aktyvi normali priemonė stojimui į kovą, kylančią prieš mus, kaip priemonė grumtis su priešu, eiti pirmyn, atkovoti teritorijas, kurios teisėtai priklauso Dievui."(143)
____________________________________

137 Plg. Synan V., Rath R. Launching the Decade of Evangelization. South Bend, 1990. P.163.
138 Plg. Bagiackas J. The Future Glory. South Bend, 1983. P. 91.
139 Plg. Synan V., Rath R. Launching the Decade of Evangelization. South Bend, 1990. P.148.
140 Plg. Synan V., Rath R. Launching the Decade of Evangelization. South Bend, 1990. P.47. '
141 Plg. Evangelizacija 2000. Meilės ir tikėjimo projektas! Gyvieji akmenys. Kaunas, 1993. P. 8-9.
142 Plg. Tardif E., Prado Flores J. H. Jezus jest Mesjaszem. Lodz, 1992. P. 128-130.
143 Scanlan M. Antroji karta. // Gyvenimas Šviesoje. 1990. Nr. 12. P. 17.

ankstesne dalis | turinys | kita dalis

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Vieno tokio žmogaus dienoraštis © Adaptuotas 2008 Dicas Blogger šablonas.

TOPO