1995 m. gegužės 1 d.

Evangelizacija atsinaujinime.10

ankstesne dalis | turinys | bibliografija

X. PABAIGA

Avery Dulles SJ, apbūdindamas dabartinį Bažnyčios mokymą evangelizacijos klausimais, daro išvadą, kad vyksta persilaužimas. Evangelizacija anksčiau nebuvo tinkamai įvertinta arba ją vykdant buvo apleidžiama esmė - Gerosios Naujienos skelbimas. A. Dulles mano, kad esame naujo katalikiškumo gimimo liudytojais. Šis naujas katalikiškumas, neprarasdamas savo institucinių, sakramentinių ir bendruomeninių dimensijų, tampa labiau evangelinis.(144)
Charizminis atsinaujinimas, siekdamas atnaujinti visą Bažnyčią, visų pirma atnaujina evangelizacinę veiklą. Tie dalykai, kurie nuo pradžių priklauso Bažnyčiai, šiandien visuotinai atnaujinami. Naujas Šventosios Dvasios patyrimas, dėmesio sukoncentravimas į Jėzaus išgelbėjantį veikimą pripildo tikinčiuosius troškimo dalintis Gerąja Naujiena. Charizmų naudojimas padaro evangelizaciją žymiai efektyvesnę. Skelbimą lydintys ženklai realiai patvirtina žodžius. Charizminis atsinaujinimas skelbia išgelbėjimą visam žmogaus asmeniui ir visiems žmonėms. Evangelizacija nėra tik geras patarimas, bet realus išgelbėjimas.
Šiandien ryškėja būtinybė skelbti Evangeliją vienybėje. Evangelija turi būti skelbiama ne sąjūdžio, bet Viešpaties vardu.
Evangelija visada išlieka ta pati, bet norint, kad ji pasiektų visus žmones, reikia prisitaikyti prie naujų sąlygų, prie skirtingų kultūrų. Evangelijos neužtenka vien paskelbti. Reikia, kad žmogus būtų stiprinamas tikėjimo bendruomenėje, kur kiekvienas tikintysis liudija apie savo tikėjimą. Galima atrasti sėkmingiausius evangelizacijos metodus, bet tai neduos naudos, jeigu evangelizacijai nevadovaus Šventoji Dvasia. Žmonės, patyrę Dvasios krikštą, supranta: vaisingiausia evange1izacija yra ne asmeninė ar masinė, bet ta, kuriai vadovauja Šventoji Dvasia. Michael Scanlan rašo: "Mes turime melsti Dievą pagalbos, kad suprastume pilnutinę Jono Pauliaus II žodžių, pasakytų audiencijų salėje 1989 metų rugsėjo 6 dieną, prasmę: "Šventosios Dvasios krikštas reiškia dvasinį žmonijos atgimimą Dievo Dvasios jėga ... Jėzus Mesijas gali teikti naują Šventosios Dvasios krikštą, kurios Jis yra kupinas. Iš Jo šlovingosios žmonijos, kaip iš gyvojo vandens šaltinio, Šventoji Dvasia liesis per pasaulį".(l45)
_________________________________________

144 Plg. Dulles A. SJ. Jan Pawel II i nowa ewangelizacija. // Poslaniec serca Jezusowego. Krakow, 1994. Nr. 9. P. 6
145 Scanlan M. Antroji karta. // Gyvenimas Šviesoje. 1990. Nr. 12. P. 18.

ankstesne dalis | turinys | bibliografija

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Vieno tokio žmogaus dienoraštis © Adaptuotas 2008 Dicas Blogger šablonas.

TOPO